Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov konferencií Moderná stavba

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá.

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste nám poskytli osobné informácie. Informácie od Vás potrebujeme len v prípade, ak si želáte zúčastniť sa nami organizovaných konferencií.

V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov,

napíšte nám na e-mailovú adresu: modernastavba@modernastavba.com.

 

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov?

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je G – tvar štúdia, s.r.o. so sídlom na adrese Hornočermánska 1630/39A, 949 01 Nitra,  č. 15, 815 94 Bratislava, IČO: 50138464, reg.: Okresný súd Nitra oddiel Sro, vložka 40030.

 

Aké osobné údaje o účastníkoch spracúvame?

Aby sme Vám mohli posielať informácie o pripravovaných stretnutiach stavebných odborníkov – Moderná stavba, potrebujeme od Vás osobné údaje ako sú meno, priezvisko, titul, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Zhromažďujeme a používame tieto informácie len v rozsahu, ktorý potrebujeme, aby sme Vám mohli poskytnúť konkrétnu službu.

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených vyššie je nevyhnutné na účasť na podujatí Moderná stavba.

 

Komu ďalej poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje účastníkov podujatí Moderná stavba môžu byť:

– poskytnuté spoločnostiam, ktoré na daných konferenciách prednášajú,

– zverejnené v rozsahu fotografických podobizní na účely preukazovania účasti a informovania

verejnosti o našej činnosti,

– poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na podujatí,

– Vami vyplnené prihlášky na podujatia sú pre nás podkladom na vyplnenie prezenčných listín, ktoré poskytujeme prednášajúcim spoločnostiam,

Vaše údaje nebudú spracované a použité na účely konzultácií, reklamy, ani predané inými spoločnostiam bez Vášho výslovného súhlasu.

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavané priamo od Vás pri prihlásení sa na podujatia Moderná stavba formou vyplnenia a zaslania prihlášky.

Máme vytvorenú databázu účastníkov podujatí, ktorí sa už v minulosti zúčastnili konkrétneho podujatia, za účelom, aby sme ich mohli pozývať aj na ďalšie podujatia podobného charakteru.

Takisto máme databázu potenciálnych účastníkov, v ktorej uchovávame iba ich kontaktné údaje, ktoré už boli rôznou formou zverejnené – tieto využívame na účel zaslania pozvánky na jednotlivé podujatia podľa oblasti ich pôsobenia.

Nemožnosť uchovávať osobné údaje účastníkov podujatí by mohla mať za následok nemožnosť plnenia našich povinností a ohrozenie podstaty našej činnosti a poslania.

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na účely:

  • zabezpečenia priebehu konferencií Moderná stavba, ich evidencia a preukazovanie účasti na plnenie povinnosti spol. G- tvar štúdia, s.r.o.
  • evidencie účastníkov podujatí a komunikácie s nimi kvôli zabezpečeniu organizácie týchto aktivít na základe vyplnených prihlášok,
  • fotografie používame na prezentáciu našej činnosti.

 

Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje?

Osobné údaje budeme spracúvať počas celého trvania podujatia, po skončení podujatia môžu byť tieto

osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas, najmenej 10 rokov po skončení

príslušného podujatia.

 

Automatizované rozhodovanie:

Na základe poskytnutých údajov G-tvar štúdia, s.r.o. nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknuté osoby.

 

Správnosť:

G-tvar štúdia, s.r.o. dbá o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. Ste povinní poskytnúť nám vždy len správne, pravdivé a aktuálne údaje (vrátane povinnosti nás informovať o zmene spracúvaných osobných údajov).

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste sa zaregistrovali na odber pozvánok na Modernú stavbu, svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť telefonicky, písomne alebo e-mailom.

V zákonom určených prípadoch a v súlade so zákonnými ustanoveniami nás môžete kontaktovať za účelom uplatnenia nasledujúcich práv:

odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bol pre ich spracovanie potrebný Váš prvotný súhlas;

prístup k Vašim osobným údajom, ich oprava, vymazanie a obmedzenie;

prenosnosť Vašich osobných údajov.

Všetky tieto práva si môžete kedykoľvek uplatniť, ak nás kontaktujete na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na modernastavba@modernastavba.com.

Pozvánky - Moderná stavba